Sol·licitud MARBiobanc

Sol·licitud MARGenomics

Extracció àcids nucleics (les extraccions inclouen la quantificació de la mostra)
Nº de mostres ADN Nº de mostres ARN
Texit congelat
Texit parafinat
Sang total congelada
Sang total fresca
Pellet cel.lular
Altres
Tipus altres Si heu especificat 'altres'
indiqueu de quin tipus
de mostra es tracta
Qualitat de la mostra (ADN/ARN aportat pel sol.licitant)
Nº de mostres ADN Nº de mostres ARN
Qüantificació
Integritat
Processament de la mostra (tots els processaments inclouen una anàlisi de qualitat inicial de les mostres)
Nº de mostres Genòmic (ADN) Nº de mostres Expressió (ARN) Nº de mostres microRNAs
qPCR
Microarrays
Next generation sequencing
Anàlisi de dades